Piątek , 23 Luty 2024

Nadchodzą wzmożone kontrole abonamentu RTV

   06.09.2023
Od początku września, pracownicy Poczty Polskiej intensywnie sprawdzają, czy mieszkańcy płacą abonament radiowo-telewizyjny. Kontrole są prowadzone na podstawie losowego wyboru adresów. Osoby, które nie mają uregulowanych opłat, mogą liczyć się z karą i odsetkami. Abonament jest obowiązkowy dla każdego, kto posiada odbiornik radiowy lub telewizyjny, niezależnie od tego, czy z niego korzysta. W tym artykule tłumaczymy jakie uprawnienia mają kontrolerzy i co nam grozi, jeśli będziemy się uchylać od płacenia abonamentu.
Kontrolerzy Poczty Polskiej intensywnie kontrolują kto uchyla się od płacenia abonamentu RTV. Fot. Unsplash

Kontrolerzy Poczty Polskiej sprawdzą, czy płacimy abonament RTV

We wrześniu 2023 Poczta Polska organizuje intensywne kontrole abonamentu RTV. Kto je przeprowadza, jakie uprawnienia mają kontrolerzy? To pytania, na które wielu abonentów chciałoby poznać odpowiedź. Oto kilka faktów na ten temat.

Kontrole abonamentu RTV są realizowane przez pracowników Poczty Polskiej (ale nie – jak niektórzy sądzą – listonoszy), którzy posiadają specjalne legitymacje służbowe. Ich zadaniem jest sprawdzenie, czy osoby korzystające z odbiorników radiowych lub telewizyjnych opłacają regularnie abonament. Kontrolerzy mają prawo do wglądu do dowodu osobistego, umowy najmu lub własności lokalu, a także do dokumentów potwierdzających opłacenie abonamentu. Nie mogą natomiast wchodzić do mieszkań bez zgody właściciela lub najemcy ani żądać zapłaty abonamentu na miejscu.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, kontrolerzy mogą wystawić wezwanie do zapłaty abonamentu wraz z odsetkami i karą za zwłokę. Mogą też skierować sprawę do sądu, który może nałożyć na niepłacącego abonenta grzywnę do 5000 złotych. Ponadto, nieopłacanie abonamentu RTV jest wykroczeniem podlegającym karze aresztu lub ograniczenia wolności.

Poczta Polska zapowiada zresztą, że kontrole abonamentu RTV będą prowadzone systematycznie i obejmą cały kraj. Celem akcji jest poprawa ściągalności opłat i zwiększenie świadomości społecznej na temat obowiązku płacenia abonamentu.

Czy musimy wpuścić kontrolera do domu?

Po pierwsze, kontroler abonamentu RTV nie ma prawa wchodzić do domu bez zgody właściciela lub bez nakazu sądowego. Jeśli kontroler próbuje wejść do domu siłą lub podstępem, można wezwać policję i zgłosić naruszenie miru domowego.

Po drugie, kontroler abonamentu RTV ma prawo sprawdzać w bazach danych, czy dany adres jest zarejestrowany w bazie abonentów i czy opłacany jest tam abonament. Jeśli kontroler stwierdzi, że adres nie jest zarejestrowany lub nie jest opłacany abonament, może wystawić wezwanie do zapłaty lub skierować sprawę do sądu.

Po trzecie, kontroler ma prawo żądać okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości osoby, która otworzyła drzwi. Jeśli osoba odmówi okazania dokumentu, kontroler nie może nas do tego zmusić, ale w takiej sytuacji na prawo odmówić wydania potwierdzenia kontroli lub sporządzić protokół z odmowy.

Po czwarte, kontroler nie ma prawa żądać pokazania odbiornika telewizyjnego lub radiowego. Nie ma też prawa żądać włączenia odbiornika lub sprawdzenia jego parametrów technicznych. Jeśli kontroler próbuje to zrobić, można odmówić współpracy i powołać się na prawo do prywatności.

Podsumowując, kontrolera abonamentu RTV trzeba wpuścić do domu tylko wtedy, gdy ma on nakaz sądowy lub gdy wyraża się na to zgodę. W innych przypadkach można odmówić wstępu lub ograniczyć się do podania danych osobowych i potwierdzenia opłacenia abonamentu. Nie należy jednak lekceważyć kontroli abonamentowej, ponieważ może to skutkować karami finansowymi lub sądowymi.

Ile wynosi kara za brak płacenia abonamentu?

Jeśli kontrolerzy stwierdzą, że w mieszkaniu lub domu jest niezarejestrowany odbiornik telewizyjny, lub radiowy, wydadzą decyzję administracyjną z nakazem rejestracji i naliczeniem 30-krotnej wartości abonamentu. Oznacza to karę w wysokości 819 zł.

Czym dokładnie jest abonament RTV i ile kosztuje?

Abonament radiowo-telewizyjny w Polsce to opłata, którą uiszcza się za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych. Jest to sposób finansowania mediów publicznych, takich jak radio i telewizja. Abonament RTV jest obowiązkowy dla wszystkich posiadaczy odbiorników, chyba że skorzystają z jednej z przewidzianych ustawą zwolnień.

Wysokość opłaty abonamentowej zależy od rodzaju odbiornika i liczby miesięcy, na które się ją wnosi. Można skorzystać ze zniżek, jeśli zapłaci się z wyprzedzeniem za okres dłuższy niż jeden miesiąc. W 2023 roku opłata za jeden miesiąc za odbiornik telewizyjny lub telewizyjny i radiofoniczny wynosi 27,30 zł, a za odbiornik radiofoniczny - 8,70 zł. Abonent, który zdecyduje się zapłacić za cały rok, z góry otrzymuje 10% zniżki.

Kto jest zwolniony z płacenia abonamentu RTV?

Abonament RTV jest opłatą, którą muszą uiszczać osoby używające odbiorników telewizyjnych lub radiofonicznych. Jednak nie wszyscy są zobowiązani do płacenia abonamentu. Istnieją pewne kategorie osób, które mają prawo do zniżek lub zwolnień z opłat abonamentowych. Oto niektóre z nich:

  • osoby, które ukończyły 75 rok życia,
  • osoby, co do których orzeczono I grupę inwalidztwa, całkowitą niezdolność do pracy, znaczny stopień niepełnosprawności, trwałą lub okresową całkowitą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym,
  • Weterani będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi,
  • osoby, które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia,
  • osoby, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub rentę socjalną,
  • osoby niesłyszące i niewidome przy spełnieniu określonych kryteriów,
  • osoby spełniające kryteria dochodowe określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych,
  • osoby, które mają prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych z tytułu ustawy o pomocy społecznej,
  • osoby bezrobotne,
  • osoby posiadające prawo do zasiłku i świadczenia przedemerytalnego, otrzymujące zasiłek dla opiekuna.

Osoba uprawniona do zwolnienia z opłat abonamentowych jest zobowiązana do przedstawienia w urzędzie Poczty Polskiej dokumentu potwierdzającego to uprawnienie wraz z oświadczeniem. Zwolnienie z opłat przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dopełniono formalności w placówce pocztowej.

Tomasz Sławiński

 

 

To też Cię zainteresuje

KOMENTARZE (0) SKOMENTUJ ZOBACZ WSZYSTKIE

Najczęściej czytane